Stiftelsens ändamål


Stiftelsen har som ändamål att främja människors hälsa och bättre liv, primärt i  Sverige men även utanför Sverige.

Främjandet av ändamålet ska företrädelsevis ske genom bidrag till att förebygga och bekämpa cancersjukdomar, att behandla och vårda cancersjuka personer samt att stödja forskning med inriktning mot cancer.

Ändamålet får också bland annat främjas genom annan forskning, utbildning, vård, social hjälpverksamhet eller andra typer av aktiviteter på ett sådant sätt att det direkt eller indirekt främjar människors hälsa och bättre liv.

Stiftelsens arbetssätt


Stiftelsen arbetar själv för att hitta de forskningsprojekt eller andra projekt som stiftelsen enligt förordnandet ska stödja. Stiftelsen Cancera respekterar din integritet och kommer att skydda alla uppgifter om dig som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar om dataskydd. Mer information om detta finns i vårt informationsblad.

Beviljade anslag

Stiftelsen har beviljat följande anslag.

 

ÅR 2020

1 000 000 kr till professor Malin Lindstedt vid Lunds universitet för projektet ”Immunonkologi i huvud- och halscancer”.

Årets anslag avser fortsatt forskning inom projektet som tilldelades ett första anslag år 2019.

5 000 000 kr till professorerna Carl Borrebaeck vid Lunds universitet, George Coukos vid University of Lausanne, Douglas Hanahan vid Swiss Federal Institute of Technology Lausanne och Kristian Pietras vid Lunds universitet för projektet “Avancerandet av innovativa cancerterapier”.

Årets anslag avser fortsatt forskning inom projektet som tilldelades ett första anslag år 2019.

2 000 000 kr till postdoc Anna Sandström Gerdtsson vid Lunds universitet för projektet ”Spatial analys av immuninfiltrering för individanpassad behandling av äggstockscancer”.

Äggstockscancer är den dödligaste gynekologiska cancersjukdomen. Immunterapi har hittills haft blygsam effekt på grund av heterogent immunsvar i tumörmikromiljön. Målet med projektet är att ta fram immunrelaterade biomarkörer så att rätt behandling kan riktas till varje patient med äggstockscancer. Syftet är att använda den nyligen förvärvade GeoMx-teknologin för att kartlägga immunpopulationer i både tumör och stroma i äggstockscancer. Specifika immunprofiler ska länkas till överlevnad för att ta fram markörer och potentiella terapeutiska målmolekyler.

12 000 000 kr till Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande

Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande har som ändamål att främja vetenskaplig forskning, framför allt inom medicin och andra livsvetenskaper (”Life Science”), på ett sådant sätt att hälsovård, utveckling, innovation och samhällsbyggande i Skåne län gynnas. Anslaget avser finansiering av vetenskaplig forskning, inom cancersjukdomar eller annat medicinskt område, vid Lunds universitet eller annan motsvarande akademisk institution.

År 2019

2 000 000 kr till docent Kristina Lundberg vid Lunds Tekniska Högskola för projektet ”Tumörinfiltrerade immunceller och deras roll inom nya immuno-onkologiska terapier”. 

Behovet av att identifiera nya målstrukturer som kan kick-starta ett effektivt immunförsvar mot tumörceller är enormt. Efter att ett tidigare anslag från stiftelsen möjliggjort uppstart av projektet att analysera immunceller i tumörmiljön kommer detta anslag att möjliggöra utvecklandet av analys av ytterligare celltyper. 

1 500 000 kr till professor Håkan Axelson vid Lunds universitet för projektet ”Nya metoder för diagnos av njurcancer”.

Syftet med projektet är att genom att utveckla nya verktyg för diagnos av njurcancer, kunna bestämma typ av cancer och hur aggressiv sjukdomen är genom ett enkelt blodprov, vilket i sin tur kommer att leda till förbättring av prognosen för många patienter. 

2 000 000 kr till professor Malin Lindstedt vid Lunds universitet för projektet ”Immunterapi för huvud- och halscancer”.

Tonsillcancerfallen ökar och det finns ett stort behov av nya behandlingsformer. Syftet med projektet är att designa nya immunterapeutiska principer som aktiverar patienternas egna immunceller att utveckla ett anti-tumörsvar, vilket i sin tur leder till förbättrad chans till överlevnad. Projektet ska dessutom identifiera nya prognostiska och diagnostiska biomarkörer för huvud- och halscancer. 

2 000 000 kr till professor Sara Ek vid Lunds Tekniska Högskola för projektet ”Precisionsmedicin möjliggörs genom spatial cellulär och molekylär analys av cancer och immunceller i tumörer”.

Molekylära underlag för precis diagnostik och optimala behandlingsval kommer att revolutionera hur vi diagnosticerar och behandlar komplexa sjukdomar i framtiden. Digital spatial profiling-teknologin möjliggör att sådan molekylärdata kan inhämtas direkt från patientprover som samlas in rutinmässigt i kliniken. Detta ger nya möjligheter att välja bättre behandlingsstrategier, vilket i sin tur ger patienterna en ökad chans att överleva sin sjukdom. 

2 000 000 kr till doktor Leena Liljedahl vid Lunds universitet för projektet ”Avancerad diagnostik av äggstockscancer ökar möjligheterna till överlevnad”.

Målsättningen med projektet är att identifiera blodbaserade biomarkörer med hjälp av masspektroskopi, för en förbättrad diagnos. Diagnosen kommer, redan i tidiga stadier, att kunna separera äggstockscancer från godartade och vätskefyllda cystor, vilket i sin tur kommer att leda till att rätt patient får specialistvård och därmed en ökad chans till överlevnad. 

20 000 000 kr till professorerna Carl Borrebaeck vid Lunds universitet, George Coukos vid University of Lausanne, Douglas Hanahan vid Swiss Federal Institute of Technology Lausanne och Kristian Pietras vid Lunds universitet för projektet “Avancerandet av innovativa cancerterapier”.

Projektets översiktliga mål är att utveckla innovativa tekniker som kan möjliggöra betydelsefulla processer i personlig cancerterapi, att fullfölja utvecklandet av forskningsverktyg och metoder som kommer att möjliggöra upptäckter av nya cancerbehandlingar samt att fortsätta främjandet av samarbetet mellan Swiss Cancer Center Leman och Lund. För att nå dessa mål kommer projektet att arbeta med att avancera antikropp- och chimeric antigen receptor T-cellterapi för tumörer och arbeta med innovativ bioteknik. Projektet kommer dessutom att fortsätta utvecklandet av det framgångsrika samarbetat att inrikta sig mot resistens mot endokrin terapi i luminala tumörer samt att utnyttja nya terapeutiska sårbarheter hos trippelnegativ bröstcancer. 

60 000 kr till Barn- och ungdomsmedicinavdelning 1 vid Skånes universitetssjukhus för projektet ”En positiv upplevelse i samband med undersökning och behandling” under ledning av enhetschef Kajsa Svärdebrandt.

Syftet med projektet är att ge de barn och ungdomar som vårdas på avdelningen en mer positiv upplevelse genom montering av LED-skärmar. Skärmarna skapar en illusion av takfönster i undersökningsrummen. Avsikten är att skapa en miljö som kan bidra till barnets eller ungdomens upplevelse och tillfriskande på ett positivt sätt. 

100 000 kr till Lekterapi/Barnskyddsteamet vid Skånes universitetssjukhus för projektet ”En inspirerande vårdmiljö anpassad för barn och unga på sjukhus” under ledning av enhetschef Ann Elmqvist Fridh.

Det finns ett stort behov av att förbättra den patientnära miljön i de vanligtvis kala vårdrummen. Studier visar på en lugnande effekt av djur och natur och genom projektioner av exempelvis levande fiskar på väggarna så kan man aktivera och distrahera barnen så att deras upplevelse blir mer trivsamt. Anslaget är avsett för köp och installation av projektioner. 

År 2018

 

2 000 000 kr till docent Kristina Lundberg vid Lunds Tekniska Högskola till projektet ”Tumörinfiltrerande immunceller och dess roll inom nya immuno-onkologiska terapier”.

Behovet av nya strategier för att starta ett effektivt immunsvar mot tumörceller är enormt. Genom att identifiera och karakterisera nya typer av immunceller i solida tumörer ska projektet utveckla nya sätt att kick-starta ett immunsvar riktat mot tumörcellerna. På så vis kan vi möjliggöra att fler patienter får dra nytta av den kraftfulla och långvariga effekt som denna nya typ av läkemedel ger.

 

2 000 000 kr till doktor Ulrika Axelsson vid Lunds Tekniska Högskola för projektet ”Ett molekylärt fingeravtryck för psykologisk resiliens (motståndskraft)”.

Syftet med projektet är att identifiera en biomolekylär signatur som korrelerar med graden av psykologisk motståndskraft (resiliens) hos bröstcancerpatienten. Detta kommer att öppna för helt nya strategier för cancerbehandlingar.

 

35 000 EUR till Centre Hospitalier du Luxembourg, Department General and Minimally Invasive Surgery till projektet “Comparative study of prognostic markers in colorectal cancer”. Under ledning av doktor Martine Goergen- Azagra och Silviu-Tiberiu Makkai-Popa.

Syftet med projektet är att samla, analysera och jämföra olika faktorer som har verkan på cancertumörers prognos med målsättningen att optimera behandlingen av cancerpatienter.

 

2 000 000 kr till professor Kristian Pietras och doktor Alexander Pietras vid Lunds universitet för deras projekt ”Hur bidrar tumörens mikromiljö till aggressiv tumörtillväxt och behandlingsresistens”.

 
Syftet med projektet är att förstå de mekanismer som ligger bakom behandlingsresistens och tumörprogression i hjärntumörer, med målsättning att finna nya terapeutiska måltavlor i tumörens mikromiljö.

 

 

2 000 000 kr till professor Sara Ek vid Lunds Tekniska Högskola för projektet ”Tidig diagnostik av lungcancer”.

 
Diagnostik av lungcancer i ett tidigt stadium skulle genom kirurgisk behandling rädda liv. Möjligheterna att lansera digitala verktyg för att monitorera tidiga symtom på lungcancer gör att screeningsverktyg blir helt nödvändiga för att möta behovet av att följa upp tidiga symtom hos bl.a. rökare. Målet med projektet är att ta fram icke-invasiva, specifika och kostnadseffektiva diagnostiska verktyg som kan komplettera nuvarande screeningsverktyg.

Styrelse


Ida Järvegren, Ordförande

Bengt Johansson, Ledamot

Andreas Klow, Ledamot

Frans Henrik Kockum, Ledamot