Stiftelsens ändamål


Stiftelsen har som ändamål att främja människors hälsa och bättre liv, primärt i  Sverige men även utanför Sverige.

Främjandet av ändamålet ska företrädelsevis ske genom bidrag till att förebygga och bekämpa cancersjukdomar, att behandla och vårda cancersjuka personer samt att stödja forskning med inriktning mot cancer.

Ändamålet får också bland annat främjas genom annan forskning, utbildning, vård, social hjälpverksamhet eller andra typer av aktiviteter på ett sådant sätt att det direkt eller indirekt främjar människors hälsa och bättre liv.

Stiftelsens arbetssätt


Stiftelsen arbetar själv för att hitta de forskningsprojekt eller andra projekt som stiftelsen enligt förordnandet ska stödja. Stiftelsen Cancera respekterar din integritet och kommer att skydda alla uppgifter om dig som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar om dataskydd. Mer information om detta finns i vårt informationsblad.

Beviljade anslag

Stiftelsen har bland annat beviljat följande anslag. 

 

ÅR 2022

 

Professor Karin Sundfeldt för projektet "Mota Ulle i grind! Utveckling av ett screeningverktyg för ovarialcancer (OVACATCH) kommer kraftigt minska dödligheten i sjukdomen”.

Målet med projektet är att öka ovarialcancerdiagnoser i ett tidigt stadium för att kunna erbjuda en botande behandling.

 

ÅR 2021

 

Doktor Magnus Jakobsson för projektet ”Tidig och förbättrad diagnostik av Ovarial cancer”.

Målet är att utveckla ett diagnostiskt test för tidig detektion av ovarial cancer. Syftet är att möjliggöra diagnosticering av ovarial cancer i ett tidigt stadie när sjukdomen är behandlingsbar.

 

ÅR 2020

 

Professorerna Carl Borrebaeck vid Lunds universitet, George Coukos vid University of Lausanne, Douglas Hanahan vid Swiss Federal Institute of Technology Lausanne och Kristian Pietras vid Lunds universitet för projektet “Avancerandet av innovativa cancerterapier”.

Årets anslag avser fortsatt forskning inom projektet som tilldelades ett första anslag år 2019.

 

ÅR 2019

 

Professorerna Carl Borrebaeck vid Lunds universitet, George Coukos vid University of Lausanne, Douglas Hanahan vid Swiss Federal Institute of Technology Lausanne och Kristian Pietras vid Lunds universitet för projektet “Avancerandet av innovativa cancerterapier”.

Projektets översiktliga mål är att utveckla innovativa tekniker som kan möjliggöra betydelsefulla processer i personlig cancerterapi, att fullfölja utvecklandet av forskningsverktyg och metoder som kommer att möjliggöra upptäckter av nya cancerbehandlingar samt att fortsätta främjandet av samarbetet mellan Swiss Cancer Center Leman och Lund. För att nå dessa mål kommer projektet att arbeta med att avancera antikropp- och chimeric antigen receptor T-cellterapi för tumörer och arbeta med innovativ bioteknik. Projektet kommer dessutom att fortsätta utvecklandet av det framgångsrika samarbetat att inrikta sig mot resistens mot endokrin terapi i luminala tumörer samt att utnyttja nya terapeutiska sårbarheter hos trippelnegativ bröstcancer. 

 

Lekterapi/Barnskyddsteamet vid Skånes universitetssjukhus för projektet ”En inspirerande vårdmiljö anpassad för barn och unga på sjukhus” under ledning av enhetschef Ann Elmqvist Fridh.

Det finns ett stort behov av att förbättra den patientnära miljön i de vanligtvis kala vårdrummen. Studier visar på en lugnande effekt av djur och natur och genom projektioner av exempelvis levande fiskar på väggarna så kan man aktivera och distrahera barnen så att deras upplevelse blir mer trivsamt. Anslaget är avsett för köp och installation av projektioner.

 

ÅR 2018

 

Centre Hospitalier du Luxembourg, Department General and Minimally Invasive Surgery till projektet “Comparative study of prognostic markers in colorectal cancer”. Under ledning av doktor Martine Goergen- Azagra och Silviu-Tiberiu Makkai-Popa.

Syftet med projektet är att samla, analysera och jämföra olika faktorer som har verkan på cancertumörers prognos med målsättningen att optimera behandlingen av cancerpatienter.

 

 

 

 

 

 

Styrelse


Andreas Klow, Ordförande

Bengt Johansson, Ledamot

Frans Henrik Kockum, Ledamot

Magnus Holme, Ledamot